vipfood

Tel : 0896749578 / 0814588966 Inbox page : วีไอพี ฟู้ด อินตัสทรี

จ๊อกุ้ง

ลูกชิ้นเนื้อ (ผสมไก่)

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ

ลูกชิ้นไก่

ลูกชิ้นเอ็นหมู

ลูกชิ้นหมู

หมูยอ / ไก่ยอ